WorldCat Identities

Eldring, Line

Overview
Works: 52 works in 149 publications in 6 languages and 1,020 library holdings
Genres: Bibliographies 
Roles: Editor, Author, Other, Redactor
Classifications: HD5717.5.E78, 331.127094
Publication Timeline
.
Most widely held works by Line Eldring
Labour mobility in the enlarged single European market by Line Eldring( )

19 editions published between 2016 and 2017 in English and held by 798 WorldCat member libraries worldwide

The 2004 reunification of Eastern and Western Europe and the subsequent economic crisis caused a surge in intra-European labour mobility and a profound shift in preceding patterns of migration in Europe. While previous decades of European integration brought very modest cross-border flows of labour, the past decade has engendered the largest European movements of labour in modern time mostly from East to West, but eventually also from South to North. In a situation of record high European unemployment, this has sparked controversy about the very notion of free movement, one of the basic foundations of the European Community, and has unleashed heated debates about the conditions, causes, and consequences of large-scale labour migration for receiving as well as sending societies. Against this background, this volume of Comparative Social Research will contribute to improve our understanding of the drivers, mechanisms, and effects of the past decade's surge in cross-border labour mobility and work related migration within Europe
Mobility of labour from new EU states to the Nordic region : development trends and consequences by Jon Erik Dølvik( )

8 editions published in 2008 in English and held by 55 WorldCat member libraries worldwide

This report sums up the developments in labour migration from the member countries to the Nordic Region since EU enlargement in 2004, the consequences for the labour markets in both the Nordic Region and in the countries of origin, the main features of the political initiatives and adaptation strategies adopted by the Nordic countries, and the most important challenges that the Nordic countries will face in this area in the future. The report points out that Western Europe and the Nordic Region have experienced significant and increasing mobility of labour from the new member countries since 1 May 2004. It concludes that greater mobility, particularly from Poland and the Baltic countries, has been a contributory factor to higher growth and lower inflation in the Nordic countries than would otherwise have been possible in a period of prolonged economic prosperity and increasing labour shortages. It also states that the challenges in the Nordic countries have primarily been associated with the growth in in-service mobility and postings away from home. In addition, the report confirms quite significant emigration of workers from Poland and the Baltic countries since 2004, which has led to shortages of labour in those countries. It concludes that even though employment levels have risen significantly, especially in the Baltic countries, the main challenge for these countries will continue to be how to further increase domestic employment levels. This report constitutes the final product of the expert group on EU expansion set up by EK-A in 2004, the mandate for which expired on 1 December 2007
Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport by Line Eldring( )

5 editions published in 2016 in 3 languages and held by 38 WorldCat member libraries worldwide

Østutvidelsene av EU fjernet grensene mellom nasjonale arbeidsmarkeder med svært ulike nivåer i arbeids- og levekår, og har ført til stor mobilitet av arbeidskraft fra øst til vest i Europa. I dette prosjektet har vi studert hvordan arbeidstilsynene i Danmark, Norge og Sverige gjennomfører kontroll, tilsyn og veiledning av utenlandske virksomheter og arbeidstakere innenfor bygge- og transportnæringene. Selv om mange av utfordringene er felles, er det store variasjoner mellom landene når det gjelder hvilke tiltak og reguleringer som er iverksatt. Studien viser at det også er forskjeller i hvordan tilsynsarbeidet organiseres, hva slags registreringsordninger som brukes, hva som kontrolleres og hvilken teknologi som er tilgjengelig for tilsynsinspektørene
The Nordic labour market two years after the EU enlargement : mobility, effects and challenges by Jon Erik Dølvik( )

10 editions published in 2006 in English and held by 12 WorldCat member libraries worldwide

Two years after the enlargement of the EU a certain pattern has emerged in the labour migration streams from the new EU member states to the Nordic countries. Individual labour migration is growing, but varies strongly among the Nordic countries. Labour mobility related to services has increased strongly, and seems to exceed regular labour migration in key sectors. In a context of strong growth and emerging labour shortages, the Nordic economies and labour markets have clearly benefited from the growing influx of labour but also faced new challenges in terms of regulation, enforcement and control of working conditions for posted workers. At the European level the implementation of the Posting of Workers Directive 96/71/EC is under evaluation, the Laval/Vaxholm case is pending in the European Court of Justice, and the proposed Services Directive accentuates questions concerning the control of conditions for posted workers. In parallel, several Nordic and other European countries have repealed the transitional arrangements for individual labour migration, and many other countries have signalled a gradual lifting of their arrangements until 2009. Also these changes will confront parts of Nordic working life with demanding tasks in securing equal treatment for foreign workers. The purpose of this report is to give an overview of the development in the Nordic labour markets during the first two years after EU enlargement, and sketch some of the main challenges the Nordic labour market models are facing in the open European labour market. The report is prepared on the basis of the cooperation within a Contact Group under the Labour Market Committee of the Nordic Council of Ministers, and is written by Jon Erik Dølvik and Line Eldring (Fafo), who have coordinated the work of the Contact Group
Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen : nordiske forskjeller og fellestrekk : slutrapport fra en arbeidsgruppe by Jon Erik Dølvik( )

10 editions published in 2005 in 3 languages and held by 10 WorldCat member libraries worldwide

Abstract: 1. mai 2004 ble Estland, Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovenia, Slovakia, Kypros og Malta medlemmer i EU og dermed i EØS. Dette innledet en ny fase i moderne europeisk historie, og skapte store forventninger og spenning også i de nordiske landene. Formålet med denne rapporten er å gi en sammenliknende oversikt over og drøfting av: utviklingen i arbeids - og tjenestemobiliteten fra de nye EU-landene i Øst-Europa til Norden siden 1. mai 2004, samt mulige konsekvenser for de nordiske arbeidsmarkedene, de viktigste tiltakene de nordiske landene har iverksatt for å regulere, kontrollere og håndheve vilkårene for arbeids- og tjenestemobilitet fra de nye EU-landene, samt foreløpige erfaringer med disse tiltakene, årsaker til den nordiske variasjonen i omfanget og karakteren av arbeids -og tjenestemobilitet fra de nye medlemslandene, samt behovet for nordisk kunnskap, erfaringsutveksling og videre forskning på feltet. Rapporten er laget på grunnlag av samarbeidet i en kontaktgruppe nedsatt av Arbeidsmarkedsutskottet under Nordisk Ministerråd, og er utarbeidet av Jon Erik Dølvik og Line Eldring ved Fafo som har koordinert arbeidet
Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping : en nordisk pilotstudie by Kerstin Ahlberg( )

7 editions published in 2013 in 3 languages and held by 10 WorldCat member libraries worldwide

Abstract: I kjølvannet av EU-utvidelsene i 2004 og 2007 har alle de nordiske landene møtt nye utfordringer når det gjelder å opprettholde anstendige arbeids- og lønnsvilkår for arbeidsinnvandrere og utstasjonerte arbeidstakere. I hele Norden spiller arbeidstilsynene en sentral, men varierende rolle når det gjelder bekjempelsen av det som i mange sammenhenger betegnes som "sosial dumping" av utenlandsk arbeidskraft. På tross av at de nordiske landene møter beslektede utfordringer på dette området, har det manglet en samlet oversikt og kunnskap om forskjellene i reguleringssystemer, kontrollregimer, arbeidstilsynenes virkemidler, organisering og tilsynsstrategier. I denne rapporten presenteres resultatene fra et pilotprosjekt og en første kartlegging av tilsynenes virksomhet på dette krevende området. Formålet er å gi en oversikt, samt å bidra til en videre debatt og analyse av betingelsene for effektiv kontroll og håndheving innenfor ulike reguleringsregimer, samt virkningene disse har i forhold til å bekjempe sosial dumping
Det Nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen : mobilitet, virkninger og utfordringer by Jon Erik Dølvik( )

6 editions published in 2006 in Norwegian and Norwegian and held by 9 WorldCat member libraries worldwide

Abstract: To år etter EU-utvidelsen har det tegnet seg et visst mønster i arbeidsvandringene fra de nye EU-landene til Norden. Den individuelle arbeidsmigrasjonen er økende, men varierer sterkt mellom de nordiske landene. Arbeidsmobiliteten knyttet til tjenesteyting har også økt kraftig og synes i viktige sektorer å være høyere enn den ordinære arbeidsmigrasjonen. Med sterk vekst og gryende knapphet på arbeidskraft har den økte arbeidsinnvandringen bidratt positivt til økonomien og arbeidsmarkedene i Norden, men også reist nye utfordringer når det gjelder regulering, håndheving og kontroll av vilkårene for utstasjonerte arbeidstakere. På europeisk plan er implementeringen av EUs utstasjoneringsdirektiv 96/71/EC under evaluering, Laval/Vaxholmsaken er til behandling i EF-domstolen og forslaget til tjenestedirektiv reiser spørsmål om vilkårene for kontroll med arbeidsvilkårene for tjenesteytere. Samtidig har flere nordiske og andre europeiske land opphevet overgangsordningene for individuelle arbeidstakere, og mange land har signalisert en gradvis utfasing fram til 2009. Også dette vil stille deler av nordisk arbeidsliv overfor nye oppgaver med å sikre like vilkår for utenlandske arbeidstakere. Formålet med denne rapporten er å oppsummere utviklingen i de nordiske arbeidsmarkedene de to første årene etter EU-utvidelsen, og peke på noen av de sentrale utfordringene de nordiske arbeidslivsmodellene står overfor i det åpne europeiske arbeidsmarkedet. Rapporten er laget på grunnlag av samarbeidet i en kontaktgruppe nedsatt av Arbeidsmarkedsutvalget under Nordisk Ministerråd, og er skrevet at Jon Erik Dølvik og Line Eldring (Fafo), som har koordinert kontaktgruppens arbeid
Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden : utviklingstrekk og konsekvenser by Jon Erik Dølvik( )

8 editions published in 2008 in 3 languages and held by 9 WorldCat member libraries worldwide

Abstract: A Finnish and English summary is included in the report. A full version in English will be available soon. Denne rapport opsummerer udviklingen i arbejdsmobiliteten fra de nye EU-lande til Norden siden EU-udvidelsen i 2004, konsekvenserne for arbejds-markederne i Norden og afsender-landene, hovedtrækkene ved de politiske tiltag og tilpasningsstrategier de nordiske lande har gennemført, og de vigtigste udfordringer de nordiske lande står over for på dette felt i tiden fremover. I rapporten peges der på, at Vesteuropa og Norden har oplevet betydelig og øgende arbejdsmobilitet fra de nye medlemslande siden 1. maj 2004. Det konkluderes, at den forøgede arbejdsmobilitet fra især Polen og de baltiske lande har medvirket til højere vækst og lavere inflation i de nordiske lande, end det ellers havde været muligt i en periode med langvarig højkonjunktur og forøget mangel på arbejdskraft i Norden. Det vurderes, at udfordringerne i de nordiske lande primært har været knyttet til væksten i tjenestemobilitet og udstationering. Rapporten viser endvidere, at arbejdsudvandringen fra Polen og de baltiske lande siden 2004 har været kraftig og har medført mangel på arbejdskraft i disse lande. Det vurderes, at selv om erhvervsdeltagel-sen har vokset betydeligt, især i de baltiske lande, vil hovedudfordringen for disse lande fremover være at øge den hjemlige erhvervsdeltagelse yderligere. Rapporten udgør det sidste produkt fra Kontaktgruppen vedrørende EU-udvidelsen, som blev nedsat af EK-A i 2004, og hvis mandat ophørte den 1. december 2007
Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden : Reguleringer, strategier og realiteter by Line Eldring( )

7 editions published in 2010 in 3 languages and held by 8 WorldCat member libraries worldwide

Abstract: I denne rapport præsenteres resultaterne fra et nordisk samarbejdsprojekt om rekruttering af kompetencearbejdskraft til Norden fra lande uden for EU/EØS-området. I rapporten redegøres der for de nationale lovreguleringer i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og for udviklingen i regelværket gennem de sidste ti år. Studiet har haft særlig fokus på indvandring og rekruttering af ingeniører fra tredjelande, samt på nationale og nordiske udfordringer i arbejdsindvandringspolitikken. En vigtig baggrund for projektet har også været et ønske om at styrke den nordiske dimension i udviklingen af arbejdsindvandringspolitikken og bidrage til en videreudvikling af samarbejdet mellem de nordiske ingeniørorganisationer, relevante arbejdsgiverorganisationer og nordiske forskere
Kjønn og likestilling : en oversikt over forskning om kjønn og likestilling ved Arbeidsforskningsinstituttet 1980-92 : bibliografi( Book )

3 editions published in 1993 in Norwegian and held by 5 WorldCat member libraries worldwide

Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport by Line Eldring( )

2 editions published in 2016 in Norwegian and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Medbestemmelse og medvirkning : bedriftsutvikling mot år 2000 by Eivind Falkum( Book )

3 editions published in 1999 in Norwegian and Norwegian and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Discusses what happens in the meeting between the Norwegian tradition of cooperation and the new management and organizational forms
Vask og følelser : en arbeidsmiljøundersøkelse blant hjemmehjelpere i fire kommuner by Inger-Margrete Svendsen( Book )

2 editions published in 1990 in Norwegian and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Child labour in the tea sector in Malawi : a pilot study by Line Eldring( Book )

2 editions published in 2003 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

TemaNord. Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden : reguleringer, strategier og realiteter( )

in Swedish and Norwegian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Hjemliggjøring av pleie og omsorg : en prosjektbok om arbeidsmiljøutfordringer i hjemmebaserte tjenester by Bjorg Aase Sorensen( Book )

1 edition published in 1992 in Norwegian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

TemaNord. Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries( )

in Multiple languages and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

TemaNord. Mobility of labour from new EU states to the Nordic Region( )

in Multiple languages and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.19 (from 0.08 for Labour mob ... to 0.97 for Vask og fø ...)

Languages