WorldCat Identities

Länsstyrelsen i Skåne län

Overview
Works: 625 works in 674 publications in 1 language and 682 library holdings
Roles: Publisher, Other, Contractor, Editor, Compiler
Publication Timeline
.
Most widely held works by Länsstyrelsen i Skåne län
Övervakning av fladdermöss i Skåne län : rapport för år 2004 by Rune Gerell( Book )

6 editions published between 2000 and 2005 in Swedish and held by 6 WorldCat member libraries worldwide

Socialtjänst i utveckling : avslutade projekt inom missbruks- och ungdomsvård by Björn Bennrup( Book )

4 editions published between 1997 and 1999 in Swedish and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Växtnäringsförluster från jordbruksmark i Skåne och Blekinge : årsredovisning 1998/99 för miljöövervakningsprogrammet "Typområden på jordbruksmark"( Book )

4 editions published between 2000 and 2003 in Swedish and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Övervakning av beståndsväxlingar hos svenska småfåglar med vinterkvarter i tropikerna via ringmärkningssiffror vid Falsterbo fågelstation : rapport 2008 by Lennart Karlsson( Book )

4 editions published between 2007 and 2010 in Swedish and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Ringmärkning av fåglar är en allmänt spridd och använd metod inom ornitologisk forskning sedan mer än 100 år tillbaka. Väldigt mycket av den kunskap, som idag finns angående fåglars häcknings- och övervintringsområden samt flyttningen däremellan, har erhållits genom återfynd av ringmärkta fåglar. Under 1900-talets sista decennier fick ringmärkningen ett nytt användningsområde, då även själva fångstsiffrorna blev intressanta. Med växande miljömedvetenhet kom också behovet av goda indikatorer på tillståndet i naturen. Fåglar är sådana indikatorer, inte minst därför att de är relativt lätta att se och att räkna jämfört med många andra djurgrupper. De har också en relativt hög ämnesomsättning jämfört med andra djur av motsvarande storlek, vilket gör att de reagerar snabbt på följderna av miljöförändringar. Förändringar i fågelbestånden blev därför snabbt ett användbart instrument i miljöövervakningen. Flera metoder används för att mäta förändringarna. Att inventera häckande fåglar är fördelaktigt ur flera synvinklar. Man räknar fåglarna i deras häckningsmiljöer och såväl stann- som flyttfåglar registreras. En nackdel är måhända, att i ett så stort land som Sverige, krävs det många inventerare för att täcka en representativ areal och att man (tyvärr) i hög grad måste förlita sig på ideella insatser. Vissa artgrupper, t.ex. rovfåglar, är dessutom svåra att inventera pga. sina stora revir, vilka dessutom ofta är glest utspridda. Här kommer fågelstationernas räkningar och ringmärkning av flyttfåglar in som ett mycket värdefullt komplement. Med standardiserade metoder kan man från en enda observationspunkt faktiskt få en mycket god bild av den långsiktiga beståndsutvecklingen för de flesta flyttfågelarter. De trender man ser, kan tolkas som ett genomsnitt av utvecklingen inom respektive arts fennoskandiska utbredningsområde. Man vet inte exakt varifrån fåglarna kommer men återfynd av ringmärkta fåglar kan indikera de huvudsakliga rekryteringsområdena. Genomförandet av standardiserade program vid fågelstationer kräver en åtskilligt mindre personalstyrka än storskaliga inventeringar och blir därigenom relativt billig. De resultat, som redovisas i denna rapport, är en del i den totala ringmärkningsverksamheten vid Falsterbo Fågelstation, vilken har bedrivits i standardiserad form sedan 1980. Rapporten fokuserar på de småfågelarter som (i huvudsak) övervintrar söder om Sahara. Anledningarna till att just dessa arter har valts är flera, t.ex. att en majoritet av dem visar klara negativa trender, särskilt under tiden fram till sekelskiftet (Karlsson m.fl. 2002), att de på ett sätt är en homogen grupp, eftersom samtliga arter är flyttfåglar samt att de på ett annat sätt kan ses som en heterogen grupp, eftersom de representerar många olika naturtyper
Miljötillståndet i Skåne : årsrapport 2008 : kommer vi i mål? : uppföljning av Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram( Book )

3 editions published between 2007 and 2009 in Swedish and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Skånska småvatten nu och då : en förändringsinventering med hjälp av flygbilder från 1940-, 1980- och 2000-talet( Book )

2 editions published in 2005 in Swedish and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Alkohol- och tobakssituationen i Skåne : länsrapport 2008 by Håkan Johansson( Book )

3 editions published between 2008 and 2010 in Swedish and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Miljötillståndet i Skåne : årsrapport 2004 : hur påverkar miljön skåningarnas hälsa?( Book )

2 editions published in 2004 in Swedish and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Fakta om kvinnor och män i Skåne( Book )

3 editions published between 1998 and 2003 in Swedish and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Grundvattennivåer i områden med risk för överuttag : utvärdering av det gemensamma delprogrammet by Bo Thunholm( Book )

2 editions published in 2015 in Swedish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

I det gemensamma delprogrammet "Grundvattennivåer i områden med risk för överuttag" ingår följande län: Skåne, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Gotland, Kalmar, Östergötland, Södermanland och Västra Götaland. Ett viktigt syfte med delprogrammet har varit att mäta nivåer i påverkade områden och därmed komplettera SGU:s grundvattennät som främst fokuserar på opåverkade förhållanden. Ett resultat inom den tidigare delen av delprogrammet var handledningen "Miljöövervakning grundvattennivåer". Mätningar har delvis påbörjats av flera län. Praktiska problem har förekommit, exempelvis svårigheter att hitta lämpliga platser för etablering av observationsrör. Observationsrör har etablerats utifrån olika syften, bl a miljömål och vattenförvaltning. Delprogrammet bedöms inte i tillräcklig omfattning svara upp mot kraven enligt miljömål och vattenförvaltning, dock har det ännu inte kommit igång fullt ut. Behov av ökad övervakning i berg har påpekats, särskilt i kustnära områden med risk för överuttag. En större samordning mellan regional och nationell nivåövervakning rekommenderas för att nå större måluppfyllelse. Mätningar i opåverkade grundvattenförekomster utförs av SGU och resultaten från dessa mätningar bedöms representera stora delar av landet. SGU kan utifrån erfarenhet från nivåövervakning bidra med 1) stöd vad gäller etablering av mätstationer, 2) mottagning, lagring och tillhandahållande av data, samt 3) bearbetning och analys av data. Mätresultat från egenkontroll, exempelvis i anslutning till allmänna vattentäkter, kan ingå i eller komplettera det regionala delprogrammet. Möjligheter att ha kontroll över mätmetoder och mätfrekvens samt omgivningsfaktorer är dock begränsad inom denna typ av datainsamling. En undersökningstyp för grundvattennivåer som även är användbar för egenkontroll och liknande skulle vara värdefull för att säkra kvaliteten i mätningarna. En sådan saknas idag. Möjligheter att använda modeller för nivåövervakning bör prövas och utvärderas. Utvärdering av SMHI:s S-Hype för modellering av grundvattennivåer i opåverkade områden har visat att modellberäkningar kan vara ett komplement till nivåmätningar i fält. Möjligheter att slå samman de två delprogrammen "Grundvattennivåer i områden med risk för överuttag" och "Grundvattennivåer i Norrland" bör utvärderas separat i en sammantagen utvärdering av både den nationella nivåövervakningen och dessa två delprogram. I en sådan utvärdering bör också ingå en studie av möjligheter att använda nivådata från olika typer av egenkontroll
Grodor ur ett skånskt perspektiv : rapport för fältarbete samt jämförelse med tidigare inventeringar( Book )

2 editions published between 2013 and 2015 in Swedish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Övervakning av beståndsväxlingar hos tropikflyttande småfåglar 2014 by Lennart Karlsson( Book )

2 editions published in 2015 in Swedish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Genom standardiserad fångst och ringmärkning av småfåglar vid Falsterbo Fågelstation har beståndsväxlingar kunnat följas sedan 1980. Denna rapport redovisar ringmärkningssiffror för 2014 och sätter in dem i den långsiktiga övervakningen av fågelarternas beståndssvängningar. Rapporten fokuserar på småfåglar som övervintrar i tropikerna, då det har visat sig att många av dem har minskat kraftigt. Data för 24 arter redovisas och av dem är endast två (svarthätta och törnsångare) statistiskt säkerställda som ökande under perioden 1980-2014. Elva arter visar ingen statistiskt säker förändring åt någotdera hållet, medan elva arter har signifikanta negativa trender. Bland dessa är ladusvala, näktergal, stenskvätta, trädgårdssångare, lövsångare och svartvit flugsnappare. Ett tydligt mönster med kraftig nedgång kring 1990 kan ses. Ser man till trenderna för de senaste 18 åren visar ingen art signifikant minskning. Flertalet kurvor planar ut och i för fem arter ses signifikanta ökningar ses (backsvala, gräshoppsångare, härmsångare, törnsångare och grönsångare), dock på en låg nivå (p<0,05). Antalet ringmärkta fåglar under hösten 2014 låg överlag under 30-årsmedelvärdet (1980-2009) för respektive art. För några arter noterades en ovanligt hög andel äldre fåglar och tidigare bortflyttning. Sannolikt var häckningsutfallet under 2014 mindre gott, åtminstone i de norra delarna av Sverige, där det var extremt låga junitemperaturer i år. Man beräknar att den europeiska fågelfaunan har blivit 421 miljoner individer fattigare sedan 1980. Det är främst små och vanliga arter som har minskat. Detta får inte samma uppmärksamhet i naturvårdsarbetet som sällsynta arter får. Att vanliga arter minskar kan dock innebära mycket större konsekvenser för ekosystemen. För att verkligen värna om biologisk mångfald krävs alltså åtgärder för att övervaka och skydda både ovanliga och vanliga arter. Det gör man bäst genom att skydda biotoper
Strategi för formellt skydd av skog i Skåne län by Anders Larsson( Book )

2 editions published in 2006 in Swedish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Kiselalgsundersökning i Fyleån och Klingavälsån 2014 : delrapport: UC4LIFE - "E2. Monitoring" och regional miljöövervakning - kiselalger 2014 by Amelie Jarlman( Book )

2 editions published in 2014 in Swedish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Föreliggande undersökning ingår i övervakningsdelen av UC4LIFE-projektet, som "genom åtgärder för den tjockskaliga målarmusslan ska ge friskare åar". Undersökningen utgör även en del av den regionala övervakningen av kiselalger 2014. Undersökningen har bekostats av UC4LIFE samt av Länsstyrelsen Skånes regionala miljöövervakning och vattenförvaltningsarbete. Undersökningen avser att ge underlag för uppföljning av de restaureringsåtgärder (bland annat i form av återmeandring), som har genomförts och genomförs i Fyleån och Klingavälsån inom UC4LIFEprojektetet. I Fyleån har två lokaler undersökts, varav lokalen Si96M Fyleån uppströms åtgärd UC4LIFE ligger nedströms Eriksdalsvägen och lokalen Si93M Fyleån nedströms åtgärd UC4LIFE ligger uppströms sammanflödet med Trydeån. Den sistnämnda lokalen undersöktes även 2012 inom den regionala miljöövervakningen, d.v.s. innan grävningarna hade påbörjats i Fyleån. I Klingavälsån har två lokaler undersökts, både förra året 2013 för att få en försituation samt i år 2014 då ån håller på att grävas om. Även här har en upp- och en nedströmslokal till åtgärden valts: Si97M Klingavälsån uppströms åtgärd UC4LIFE ligger nedströms Ilstorpsvägen och Si98M Klingavälsån nedströms åtgärd UC4LIFE ligger uppströms järnvägsbron. Kiselalger är ofta den dominerade gruppen inom de s.k. påväxtalgerna, vilka sitter fast på eller lever i direkt anslutning till olika typer av substrat i vattnet (t.ex. stenar eller växter). Påväxtalgerna spelar en viktig roll som primärproducenter, särskilt i rinnande vatten. Kiselalger används allmänt för att bedöma vattenkvalitet i Europa, liksom i många andra länder. I Hering et al. (2006) rekommenderas kiselalger som bioindikator i de flesta typer av europeiska vattendrag. Metoden baseras på det faktum att alla kiselalger har optima med avseende på tolerans eller preferens för olika miljöförhållanden (näringsrikedom, lättnedbrytbar organisk förorening, surhet m.m.)
Bekämpningsmedel i skånska vattendrag : redovisning av resultatet från den nationella och regionala miljöövervakningen 2015 by Nathalie Wessberg( Book )

2 editions published in 2016 in Swedish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Under sommaren 2015 genomfördes provtagningar i tio skånska vattendrag som en del av den nationella och regionala miljöövervakningen. Syftet med denna rapport är att redovisa resultatet från dessa provtagningar samt att ge förslag på åtgärder som kan vidtas för att minska halterna av bekämpningsmedel i skånska vattendrag. Resultatet från miljöövervakningen visar på att vattendragen har en stor belastning av bekämpningsmedel. I snitt hittades mer än 10 bekämpningsmedel i varje prov. De substanser som hittades i flest prov var AMPA, isoproturon, glyfosat, bentazon, kvinmerak och diflufenikan. Sex stycken av de tio undersökta vattendragen hade minst en riskkvot som var högre än 1, vilket innebär att det finns en risk för negativ påverkan på organismerna i vattendraget. Alla vattendrag förutom Kävlingeån hade vid något tillfälle ett toxicitetsindex som var högre än 1, vilket också innebär att det finns en ökad risk för negativ påverkan. I 44 % av proverna var summahalten högre än EU:s gränsvärde för dricksvatten. Resultaten visar att det finns en stor påverkan av bekämpningsmedel i de skånska vattendragen. Skivarpsån har högst belastning av bekämpningsmedel och Kävlingeån har lägst belastning. För att minska belastningen av bekämpningsmedel i vattendragen så behöver användningen av bekämpningsmedel minska. Detta kan ske genom att jordbrukarna använder sig mer av förebyggande åtgärder och om utbredningen av ekologisk odling ökar
Ven ringer sociala funktionen? : telefonstatistik 1997-1999 by Björn Bennrup( Book )

2 editions published between 1999 and 2000 in Swedish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Kiselalgsundersökning i Ybbarpsån och Klingstorpabäcken 2014 by Amelie Jarlman( Book )

2 editions published in 2014 in Swedish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Föreliggande undersökning utgör en del av vattenförvaltningsarbetet med att karakterisera och statusklassificera vattenförekomster, men också en del av den regionala miljöövervakningen. Syftet är att få en bättre kunskap om tillståndet i Ybbarpsån (Rönneåns vattensystem) utifrån kiselalgssamhället. Resultaten kan komma att användas i Miljö- och Marköverdomstolen gällande miljöprövningen av Perstorp AB, som är den största industriverksamheten i området. Undersökningen har bekostats med medel från vattenförvaltningsarbetet och regional miljöövervakning, Länsstyrelsen Skåne. Kiselalgsprov togs i Klingstorpabäcken och på fyra lokaler i Ybbarpsån - utflödet ur Ybbarpssjön, nedströms Perstorp AB, Storarydsdammens utlopp samt vid Herrevadskloster. Lokalerna vid utflödet ur Ybbarpssjön och i Klingstorpabäcken utgör referenser till övriga lokaler i Ybbarpsån och är alltså inte påverkade av Perstorp AB:s verksamhet. Kiselalger är ofta den dominerade gruppen inom de s.k. påväxtalgerna, vilka sitter fast på eller lever i direkt anslutning till olika typer av substrat i vattnet (t.ex. stenar eller växter). Påväxtalgerna spelar en viktig roll som primärproducenter, särskilt i rinnande vatten. Kiselalger används allmänt för att bedöma vattenkvalitet i Europa, liksom i många andra länder. I Hering et al. (2006) rekommenderas kiselalger som bioindikator i de flesta typer av europeiska vattendrag. Metoden baseras på det faktum att alla kiselalgsarter har optima med avseende på tolerans eller preferens för olika miljöförhållanden (näringsrikedom, lättnedbrytbar organisk förorening, surhet m.m.)
Barnets socialsekreterare : coaching i dialogiska utredningar by Ann-Margreth Olsson( Book )

1 edition published in 2005 in Swedish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Skåne läns författningssamling( )

in Swedish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.96 (from 0.78 for Barnets so ... to 0.97 for Övervakni ...)

Alternative Names
Länsstyrelsen Skåne

Skåne län. Länsstyrelsen

Languages
Swedish (51)