WorldCat Identities

Universitat Politècnica de Catalunya Departament d'Enginyeria de la Construcció

Overview
Works: 1,265 works in 1,368 publications in 3 languages and 1,345 library holdings
Publication Timeline
.
Most widely held works by Universitat Politècnica de Catalunya
Valorització d'escòries d'incineració de residus sòlids urbans en capes granulars del ferm : aplicació experimental de Tagamanent by María Izquierdo( Book )

2 editions published in 2005 in Catalan and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Estudio experimental del comportamiento de vigas de hormigón armado descimbradas a tempranas edades by Isabel Serrà Martín( Book )

3 editions published between 1994 and 2008 in Spanish and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Aplicaciones y avances de la metodología MIVES en valoraciones multicriterio by Bernat Viñolas Prat( Book )

2 editions published in 2011 in Spanish and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Classificació i anàlisi de l'aplicabilitat d'àrids reciclats by Andreu Gonzàlez Corominas( )

2 editions published in 2011 in Catalan and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

El treball de recerca dut a terme consisteix en l'anàlisi del disseny i la producció de les plantes de reciclatge més importants existents a Catalunya. Es va realitzar la caracterització de tots els àrids produïts per aquestes plantes, així com l'anàlisi d'algunes de les fraccions per a la fabricació de formigons no estructurals. Les plantes analitzades van ser les de les Franqueses (Vallès Oriental), Callús (Bages), Montoliu (Segrià), Peralada (Alt Empordà), Port de Barcelona (Barcelonès) i Sant Julià de Ramis (Gironès). En l'anàlisi dels àrids es van comparar els resultats dels assajos amb els valors establerts a les principals normes internacionals per comprovar el seu nivell d'aptitud. També es van recopilar resultats d'estudis efectuats per altres autors per comprovar la validesa de les mesures trobades experimentalment. Alhora s'han descrit les plantes de producció estudiades per poder buscar paral·lelismes entre el procés de producció i el material final. Després d'estudiar totes les plantes es van fabricar formigons amb àrids de les plantes de reciclatge de Les Franqueses i el Port de Barcelona perquè es tractava de les plantes amb més activitat i més properes a la ciutat de Barcelona. També es van estudiar els formigons fabricats amb àrids de la planta de Peralada per la gran qualitat de l'àrid i per ser la planta més important de la província de Girona. La fabricació dels formigons es va dividir en dues fases. En la primera, es va utilitzar el mètode de dosificació de Bolomey, es van estudiar les propietats del formigó fresc i també la resistència a compressió del formigó endurit. A causa de les propietats no adequades del formigó fresc es va realitzar una fase més de fabricació de formigó. En aquesta segona, es va optar per emprar el mètode de dosificació de la compacitat òptima amb relacions a/c efectives de 0.6. En la primera fase únicament es van fabricar formigons amb una substitució per àrid reciclat del 100% procedent de la planta de les Franqueses i es van assajar a compressió a les edats de 7 i 28 dies. En la segona fase es van fabricar formigons amb substitució per àrid reciclat del 25, 50 i 100% i es va analitzar la resistència a compressió a 7 i 28 dies. La tracció indirecta i el mòdul d'elasticitat es van estudiar a 28 dies. Addicionalment, es va analitzar la succió capil·lar i es van determinar les densitats de cadascuna de les mostres. Entre les conclusions extretes, principalment destaca que, d'acord a les propietats dels àrids reciclats de les diferents plantes estudiades, tots ells són acceptables per a aplicacions de formigó no estructural com ara el cas real estudiat de la pavimentació d'una vorera
Valoració de la utilització de cendres de llots d'aigües residuals com a addició en formigons en massa des del seu impacte ambiental i durabilitat by Mª Carmen Navarro López( )

2 editions published in 2011 in Catalan and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Actualment a Espanya, la producció de llots de depuradora té una tendència creixent a raó de l'augment en l'exigència de la qualitat de les aigües que han de ser abocades al medi natural. El destí més habitual dels llots de depuradora a Espanya és per usos agrícoles amb un 51%, un 22% es disposa en abocadors i només un 4% són incinerats. Depenent del seu origen, els llots de depuradora limiten el seu ús en l'agricultura en aquells llots amb un alt contingut en metalls pesants i altres compostos contaminants presents. Aquest fet, fa que es provoqui un augment en la quantitat del residu que va a parar als abocadors i per la incineració. Per aquest motiu, cal donar sortida a aquest residu, fent necessari el desenvolupament de noves solucions tecnològiques. Una de les possibles solucions pot ser la incineració del residu i la seva posterior utilització com a matèria primera per a la fabricació del clínquer de Pòrtland o com a substitut de ciment depenent de les seves propietats putzolàniques. A Catalunya no es produeixen cendres de llots, per això en aquest treball s'ha fet servir cendres provinents de l'EDAR de Bilbao. L'objectiu del present treball és l'inertització de cendres de llots secs procedents de depuradores d'aigües residuals com a substitut parcial del ciment o de l'àrid fi (sorra), així com l'estudi de les prestacions i les possibles aplicacions del material obtingut complint una sèrie de requeriments d'estabilitat, durabilitat, impacte ambiental i característiques mecàniques. Per avaluar l'aplicabilitat s'han fabricat pastes i morters amb diferents percentatges de cendra, que han estat sotmesos a diferents assaigs, i s'han comparat amb les dosificacions de referència (0% d'addició de cendra). S'han fet assaigs de reactivitat a la cendra, velocitat d'enduriment, resistències mecàniques a morters amb i sense addició de cendra de llot (CLD), i assaigs de durabilitat com l'atac de sulfats. En la part de l'impacte ambiental s'ha valorat la capacitat del ciment hidratat per fixar metalls pesants disminuint la capacitat lixiviant del material garantint la inertització del residu. En tots els estudis s'ha pres la cendra molturada i tamisada. A les pastes fabricades s'observa que amb l'augment d'addició de cendres en substitució de CEM I 52.5R el temps d'inici i final de presa augmenta. Concretament per l'estudi de difracció de raig X s'ha volgut veure l'evolució d'hidratació del ciment amb i sense addició de CLD, i poder discernir la formació en el temps dels hidrats de la pasta de ciment. En la fase de morters s'han fet dos campanyes, una substituint la sorra per cendra utilitzant ciment CEM II A-L/42.5R i mantenint constant la relació aigua/ciment, i altre substituint ciment CEM I 52.5R per cendra de llot. En la primera campanya s'observa un augment de la resistències mecàniques estudiades a 14 i 28 dies. I a la segona campanya una disminució bastant lineal de les resistències amb l'augment de l'addició de cendra respecte al de referència. La durabilitat del material resultant ha consistit en la valoració mecànica de les provetes de morters a 60 dies un cop han sofert l'atac de sulfats. També s'observa un augment de les resistències en les provetes de CEM II A-L/42.5R a mesura que augmenta l'addició de cendra, i una disminució en les provetes de CEM I 52.5R. En ambdós casos les provetes sotmeses a l'atac de sulfats han donat resistències superiors respecte a les provetes sense atac. Per al estudi de la fixació/estabilització dels metalls pesants s'han realitzats assaigs de lixiviació en els morters fabricats amb CEM II A-L/42.5R i amb CEM I 52.5R amb i sense atac de sulfats i a l'edat de 2 mesos. Els resultats mostren que l'estabilització de la cendra amb el ciment Pòrtland resulta efectiva per a immobilització dels metalls pesants. D'aquesta manera queda palès que aquestes barreges són factibles mediambientalment
Anàlisi de la interacció sòl-estructura de la torre de control aeri de l'aeroport d'Oran (Argèlia) by Xavier Roca Bergés( )

2 editions published in 2011 in Catalan and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Per al disseny de la cimentació d'una estructura es necessari disposar dels resultats d'una campanya geològica- eotècnica, però a vegades per diverses raons no es disposa d'aquest, ja sigui per falta de planificació del projectista o per canvis de localització de l'estructura. A l'anàlisi de la interacció sòl-estructura de la torre de control de l'aeroport d'Oran (Argèlia), es planteja aquesta problemàtica, disposar de les accions del càlcul estructura i no de l'informe geotècnic. Per tant, es realitza un anàlisi de sensibilitat de la resposta de la fonamentació de la torre a variacions de paràmetres geotècnics. Per fer l'anàlisi de sensibilitat s'ha realitzat un model amb el programa de modelització numèrica Plaxis 3D Foundation v.2.2. Per tal de validar el model, s'han realitzat simulacions numèriques amb diferents combinacions d'accions (6 casos), diferents discretitzacions de la malla (4 casos) i per tal de simplificar el model s'han realitzat dos models de distribució carregues (2 casos, repartit i puntual). Amb les característiques definides i validades del model s'ha fet un anàlisis de sensibilitat en dos escenaris possibles segons paràmetres geotècnics: El primer amb variacions de parelles de cohesió i angle de fregament intern, mantenint constat el mòdul de deformació.(15 casos) El segon amb una cohesió i angle de fregament intern constant, però amb variacions del mòdul de deformació.(7 casos) Per aquests dos escenaris s'ha analitzat l'enfonsament de la cimentació, la màxima deformació vertical, la distribució d'accions al cap de pilots i el factor de seguretat a enfonsament dels pilots
Estudio de la viabilidad del uso de atirantamiento en cimbras de avance para puentes by Marc Costa Ros( )

2 editions published in 2011 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Las cimbras de avance para puentes, también denominadas cimbras autolanzables o autocimbras, son equipos auxiliares para la construcción de tableros de viaductos de luces medias y gran longitud. Estas permiten el hormigonado de los vanos del viaducto de manera sucesiva sin la necesidad de ejecutar estructuras desde el suelo. Actualmente el rango de luces de los viaductos que se pueden ejecutar mediante cimbras autolanzables varía entre los 35m y 60m. Se plantea estudiar la viabilidad de aumentar el rango de luces de las cimbras actuales un 30% mediante el uso de un atirantamiento inferior o pretensado exterior. El objetivo es estudiar las cimbras ya construidas y dimensionadas para luces medias, a las cuales se les añaden tanto tramos como sea necesario para cubrir la nueva luz objetivo. Se pretende no realizar más modificaciones a la estructura principal de la cimbra que las estrictamente necesarias para implementar el atirantamiento. No se contempla el dimensionamiento de una cimbra desde cero buscando la máxima reducción de esfuerzos en la estructura, sino ofrecer una solución viable a un posible aumento de las luces de operación en las cimbras actuales. Primero se realiza un estudio sobre las consecuencias a nivel estructural del aumento tanto de la luz del vano central de la cimbra como de las cargas aplicadas sobre la misma. A continuación se analiza el comportamiento estructural de una cimbra tipo y los efectos que supone la introducción de un atirantamiento inferior sobre esta. Una vez realizado el análisis estructural, se dimensiona el nivel de atirantamiento necesario para dos cimbras existentes de la empresa MECANOTUBO como caso práctico al concepto desarrollado. En base a los cálculos detallados en el presente documento, se obtiene como conclusión principal que sí que es viable el uso del atirantamiento como respuesta a la voluntad de aumentar el rango de luces de las cimbras autolanzables actuales. También se deduce que el atirantamiento es ejecutable sin que ello suponga grandes modificaciones estructurales en la cimbra ni grandes inversiones por parte de la empresa constructora de la misma. Finalmente se analizan los detalles constructivos clave en el diseño del atirantamiento, proponiendo a nivel conceptual soluciones constructivas tipo, tanto en los desviadores como en los anclajes de los tendones de pretensado
Resistencia de vigas armadas híbridas rigidizadas longitudinalmente a cargas concentradas by Marina Bock Montero( )

2 editions published in 2010 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

En la construcción de estructuras metálicas, se utilizan frecuentemente vigas con grandes luces y sometidas a importantes esfuerzos. Para que estas vigas cumplan con los criterios de deformabilidad y resistencia se opta por una solución tipo viga armada que consiste en la soldadura de la chapa del alma y las dos alas. Para mejorar la ductilidad de estas vigas se les suele añadir también rigidizadores transversales y/o longitudinales. La evolución de este tipo de estructuras, ha llevado a combinar aceros de mayor límite elástico en las alas con otros de menor límite elástico en el alma. Esta configuración recibió el nombre de viga armada híbrida. Durante el proceso de lanzamiento de estas vigas para construir un puente, estas pueden someterse a importantes cargas concentradas cuando alcanzan el apoyo. Este fenómeno recibe el nombre de Patch Loading. Existen numerosos estudios en vigas híbridas y vigas armadas rigidizadas longitudinalmente sometidas a Patch Loading. Sin embargo, los estudios que tratan simultáneamente ambos casos son escasos. Además, estos han sido desarrollados para rigidización transversal. Con el objeto de completar los estudios existentes en vigas rigidizadas longitudinalmente sometidas a cargas concentradas, en el presente trabajo se estudiará el comportamiento de estas cuando además son híbridas
Capacidad última a cortante de vigas armadas de alma esbelta de inercia variable by Amadeu Alerany Canut( )

2 editions published in 2011 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

En construcción metálica y mixta se presentan, a menudo, situaciones de diseño en que se deben salvar luces importantes o resistir cargas considerables. En dichos casos, el empleo de vigas armadas de inercia variable proporciona una solución eficiente y económica. Se tiene conocimiento de escasos estudios rigurosos que permitan calcular la capacidad última a cortante de vigas armadas de inercia variable. Por éste motivo, se hace necesario el desarrollar un modelo de capacidad última a cortante de vigas de inercia variable, el cual deberá considerar los diversos mecanismos resistentes que se desarrollan en el panel de alma hasta alcanzar el agotamiento. Los análisis numéricos permitirán poner de manifiesto la superposición de tres mecanismos resistentes claramente diferenciados. El primero corresponde al estado tensional existente en el alma en el instante en que se produce la abolladura de la misma. Dicho estado tensional está integrado por una tensión tangencial (tensión crítica de abolladura) y una tensión normal (tensiones de flexión derivadas del equilibrio de la viga). El segundo mecanismo resistente de las vigas armadas de inercia variable proviene de la capacidad postcrítica del panel de alma, al desarrollarse un campo diagonal de tracciones, anclado en alas y rigidizadores. El tercer mecanismo resistente hace referencia al desarrollo de un mecanismo de marco, cuya capacidad resistente es función de la rigidez a flexión de las alas. El estudio del comportamiento de las vigas armadas de inercia variable hasta colapso se llevará a cabo en dos etapas diferenciadas. La primera consiste en el estudio de la resistencia de dichas vigas hasta alcanzar la inestabilidad del alma (resistencia precrítica) mientras que la segunda trata del estudio de la reserva de resistencia hasta agotamiento que tiene lugar tras la abolladura (resistencia postcrítica)
Vía en placa : proceso constructivo en entornos metropolitanos by Ricardo Lorenzo Mañas Estrader( )

2 editions published in 2010 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Hoy en día los ferrocarriles metropolitanos reflejan el movimiento de una gran ciudad. Los horarios deben adaptarse a las necesidades de los usuarios, llegando a extremos como el del Metro de Barcelona, donde se ha implementado con gran éxito el "non stop" los sábados y vigilias de festivos. El fuerte incremento de tráfico que las redes urbanas están experimentando obliga a buscar soluciones frente a la degradación de la vía capaces de minimizar los costes de mantenimiento y reducir la capacidad de la infraestructura reservada a las operaciones de conservación. Es por ello que la vía en placa, vía sobre lecho de hormigón, se presenta como la solución a unas exigencias de tráfico elevadas, ya que al fijar la vía, los esfuerzos provocados por el paso de los trenes no provocan tanto deterioro como en la vía sobre balasto, con lo que se reducen los trabajos de alineación y nivelación de la vía, que suelen ser los de mayor frecuencia de mantenimiento. Hay que añadir que las últimas innovaciones introducidas en la vía en placa han permitido obtener algunos diseños que están especialmente adaptados a los problemas específicos de las zonas metropolitanas: reducción de ruidos y vibraciones, posibilidad de circulación de vehículos de emergencia sobre la plataforma ferroviaria, etc., y es por ello que el uso de la vía en placa en tramos urbanos se está convirtiendo en una alternativa real a la vía clásica con balasto. La conversión de balasto a hormigón se califica como renovación de vía, y en tramos de túneles metropolitanos se ha llevado a cabo, por lo general, sin dar de baja la línea, y haciendo los trabajos de renovación de vía fuera del horario de explotación de la línea. A lo largo de esta Tesina, hemos desarrollado un procedimiento constructivo de renovación de vía en la estación de Sant Gervasi de los F.G.C. que permite renovar la vía de una manera continuada en dos fines de semana, mejorando con ello los rendimientos, la seguridad de los pasajeros y la calidad de la vía acabada, aprovechando la remodelación de dicha estación a personas con movilidad reducida, y minimizando los impactos que sobre el entorno y los usuarios de la línea puede tener una obra de estas características
Life cycle document management system for construction by Núria Forcada Matheu( Book )

4 editions published in 2005 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Failure and toughness of steel fiber reinforced concrete under tension and shear by Bryan Erick Barragán( Book )

3 editions published between 2002 and 2003 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Durabilidad del hormigón con fibras de acero by Anna Blanco( Book )

2 editions published between 2008 and 2009 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

La durabilidad es uno de los aspectos más importantes de los hormigones puesto que tiene una incidencia fundamental en la vida útil de las estructuras. Éstas deben ser capaces de resistir, además de las solicitaciones provocadas por las acciones a las que se ven sometidas, las agresiones físicas y químicas a las que se halla expuesta por su situación y función. En este sentido, la fisuración tiene un papel primordial en la durabilidad de las estructuras. La fisuración en el hormigón ha sido aceptada como un hecho natural. Hay solamente una razón por la que las fisuras tienen lugar en el hormigón: existen tensiones que exceden la resistencia a tracción del hormigón en un momento específico. Es por ello que se deben tomar medidas para mantener estas fisuras por debajo de los límites que supongan un riesgo para la durabilidad de los elementos estructurales. En este marco, las fibras se presentan como una solución a este fenómeno. Las fibras de acero, en particular, se usan con dos objetivos principales: reducir el ancho de fisura y alcanzar un comportamiento dúctil tras la fisuración. La adición de fibras de acero en el hormigón contribuye a un mejor control de la fisuración, ya que mejora la resistencia residual, la ductilidad y aumenta también las características mecánicas del mismo. No obstante, en la mayoría de casos es necesaria también la presencia de armadura convencional por lo que nos encontramos ante hormigones con una armadura formada por la combinación de barras y fibras de acero
Procedimiento para la evaluación del estado de seguridad en presas y priorización de actuaciones by Francisco José Conesa Baños( )

2 editions published in 2010 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Tradicionalmente, la gestión de la seguridad de presas y las actuaciones de mantenimiento han implicado actividades realizadas de forma sistemática y periódica, como las inspecciones ordinarias, intervenciones correctivas/preventivas o el registro de la auscultación, en definitiva, acciones orientadas en base a una experiencia y un conocimiento profundo de las instalaciones por parte del personal que las lleva a cabo. El progresivo envejecimiento de los parques de presas y la falta de asistencia en la toma de decisiones, hace pensar que actualmente la gestión de las intervenciones sobre presas e infraestructuras hidráulicas, públicas y privadas, no es óptima. Es común, en la mayoría de gestores, la ausencia de un protocolo completo capaz de guiar a los ingenieros de una manera homogénea en la identificación de las prioridades en materia de seguridad hidráulica y de intervención. Esta falta de asistencia en la decisión provoca a menudo que los resultados de las actuaciones llevadas a cabo no sean óptimos en términos de inversión, costes y reducción del nivel de riesgo implícito en las infraestructuras hidráulicas. El disponer de una herramienta que facilite a los responsables de la conservación de las instalaciones la detección y seguimiento de su estado, y les proporcione una ayuda lo más objetiva posible a la hora de decidir dónde y en que orden intervenir, asignando los recursos disponibles de forma óptima, es un objetivo perseguido por todas las organizaciones implicadas en la explotación de la obra hidráulica. Ante esta situación, esta tesina presenta una metodología asequible y de fácil implantación que proporcione al gestor una herramienta en la toma de decisiones para la clasificación de las prioridades de intervención en función del riesgo. Para ello se ha realizado una revisión del estado del conocimiento exhaustiva con el fin definir bien el problema. Además se ha desarrollado una herramienta informática con el objetivo de incorporar e integrar los diferentes procedimientos resultantes de este trabajo de investigación. Todo ello con el objetivo de contribuir a uniformizar criterios en la toma de decisiones y dar soporte en la difícil tarea de priorizar y programar las actuaciones que deben llevarse a cabo para garantizar un nivel de seguridad aceptable en términos técnicos, sociales y ambientales
Estudio teórico-experimental sobre la reparación y refuerzo de puentes de dovelas con fibras de carbono by Alejandro Alarcón López( Book )

2 editions published in 2003 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Optimització dels assaigs de fatiga en mescles bituminoses by M. Cristina Mollet Torrella( )

2 editions published in 2010 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

L'estabilitat del ferm d'una carretera és vital per garantir la seguretat d'aquesta i una conducció agradable i còmode. La gran majoria dels deterioraments apreciats en els paviments asfàltics tenen a veure, directament o indirecta, amb la fatiga del ferm. Aquesta és definida per la norma europea EN 12967-24 com la pèrdua de les propietats inicials degut a la repetició de càrrega i descàrrega a la qual es veu sotmès el paviment al pas dels vehicles pesats. És per això, que la resistència a la fatiga és una de les propietats de les mescles bituminoses més estudiades. Aquest treball exposa breument els constituents, tipus i utilitzats de les mescles bituminoses; així com el fenomen de la fatiga i els paràmetres que l'influencien. Posteriorment, parla de la simulació d'aquesta al laboratori; per a la qual, la norma europea citada anteriorment proposa cinc possibilitats d'assaig. Val a dir que, actualment, aquest assaigs són costosos i llargs i no tots els laboratoris poden permetre-se'ls. La tesina que teniu entre les mans analitza l'assaig que sembla ser el menys costós - l'assaig per tracció indirecte en provetes cilíndriques -, per tal d'optimitzar-ne la durada i obtenir així un assaig eficaç que permeti traçar una corba de fatiga ràpidament. Així doncs, hem realitzat els assaig per tracció indirecte amb la presa COOPER NU-14. Hem avaluat diferents tipus de mescles bituminoses (graves bituminoses, mescles bituminoses a mòdul elevat i a mòdul molt elevat) i proposem la possibilitat de reduir el nombre de provetes estudiades, i per tant, disminuir la durada total de l'assaig - pràcticament a la meitat -. Observem amb els resultats obtinguts que, amb aquesta reducció temporal obtenim unes corbes de fatiga igualment òptimes - pel que fa a la regressió -, repetibles i reproduïbles. Un dels inconvenients més importants de l'assaig en tracció indirecte, és que, per una mateixa mescla bituminosa, la corba de fatiga obtinguda dona resultats inferiors als demanats per les especificacions de cada tipus de mescla bituminosa; és a dir, obtenim corbes de fatiga amb durades de vida més curtes. Aquesta corba de fatiga relaciona el nombre de cicles a la ruptura de la proveta amb la deformació inicial d'aquesta. Hem analitzat doncs, els criteris de traçat de la corba; i més precisament, la formula de la deformació inicial. Aquesta és calculada, segons l'annex E de la norma, com la diferencia entre el màxim al cap de 100 cicles de càrrega i descàrrega i el mínim als 60 cicles - per tal de deixar 60 cicles d'aclimatació de la proveta -. Hem estudiat aquesta formula empírica de dues maneres diferents; d'una banda, estimant la deformació inicial que s'obtindria si no hi hagués un període d'aclimatació de la proveta; i, d'altra banda, optimitzant de l'elecció de la quantitat de cicles abans d'arribar a l'estabilització de la proveta. Estudiant diferents tipus de mescles bituminoses, sembla ser, que una millora del càlcul de la deformació inicial permet aproximar-nos als resultats obtinguts amb altres assaigs i a les especificacions requerides per a cada tipus de mescla bituminosa. D'aquesta manera, podríem establir una base de comparació entre els diferents assaigs de la norma. Concloent, cal verificar el que els resultats d'aquesta recerca deixen entreveure, ampliant els tipus de mescles bituminoses estudiats i analitzant, possiblement, altres mètodes de càlcul. Però, els resultats obtinguts en aquesta tesina evidencien, d'una banda, un coeficient de determinació més que satisfactori (R2> 0.94); i d'altra banda, una resistència a la fatiga més pròxima als resultats demanats per les especificacions. Així doncs, som optimistes pel que fa a l'obtenció d'un assaig econòmic que ens permeti calcular la corba de fatiga abans de que s'acabi l'obra mentre esperem els resultats obtinguts mitjançant l'assaig per flexió dos punts en provetes trapezoïdals - assaig a realitzar per norma a les obres franceses i que sol arribar un cop l'obra acabada
Comportamiento estructural y criterios de diseño de los puentes con pretensado extradosado by Gustavo Chio Cho( Book )

3 editions published in 2000 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Estudio experimental sobre el refuerzo a cortante de estructuras de hormigón mediante materiales compuestos by Guillermo Landa Aviles( Book )

2 editions published in 2002 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

The Beneficial use of dredged marine sand as an alternative material for concrete by Jussara Limeira de Araújo( )

2 editions published in 2011 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Estudio del comportamiento ante la agresión por agua de mar de pasta de cemento con y sin adiciones by Marçal Lorenzo López( )

3 editions published in 2010 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

En este estudio comprobaremos cuál es el efecto de las agresiones por agua de mar en la pasta de cemento, más concretamente estudiaremos el ataque de cloruros y sulfatos del agua de mar en probetas de pasta de cemento. Dicha pasta de cemento se estudiará sin adiciones y con adiciones puzolánicas, separadamente cenizas volantes y cenizas de cáscara de arroz. Para ello elaboraremos varias probetas de pasta de cemento con y sin adiciones y serán sumergidas en agua de mar alternativamente a 28 días y 90 días. Las adiciones puzolánicas con las que trabajaremos son de tipo artificial. Actualmente, según la norma española las puzolanas de origen natural (por ejemplo, volcánicas) están prohibidas. Esto tiene su origen en el respecto medioambiental de los yacimientos volcánicos (por ejemplo, La Garrotxa en Cataluña) y hacer hincapié en el reciclado de residuos de la quema del carbón o de las escorias siderúrgicas en la producción del acero. Asimismo, hacemos uso de un material puzolánico de origen agrícola, la ceniza de cáscara de arroz, un residuo remanente de la quema de la cascarilla de arroz, un producto que supone el 20 % del volumen inicial de la cascarilla y que no puede ser usado en otras industrias. Para la determinación del ataque por cloruros se realizará una potenciometría según las normas que rigen internacionalmente (Francia, Estados Unidos, Alemania). Para la determinación del ataque por sulfatos se realizará una cromatogrfía y sucesivamente una gravimetría (según la norma española). Finalmente realizaremos una difracción por rayos X para determinar la fase cristalina formada tras la agresión por agua de mar. Los resultados obtenidos en la potenciometría nos detallan que las pastas con adiciones tienen mayor resistencia al ataque con cloruros provinente del contacto con agua de mar, y esta mejor protección es mayor cuanta mayor es la adición. Asimismo se ha comprobado que esta protección es mejor cuando estas adiciones puzolánicas son cenizas de cáscara de arroz. La protección frente a los cloruros de agua de mar ha resultado mejor en este caso que para adiciones de cenizas volantes y que para cementos sin adiciones. Los ensayos de cromatografía y gravimetría nos han mostrado la penetración de los iones sulfatos en las diferentes probetas de pasta de cemento inmersas en agua de mar. Hemos comprobado que la pasta con adiciones de cáscara de arroz es la que mejor comportamiento ha tenido ante el ataque de sulfatos tras 90 días de inmersión en agua de mar. El contenido de sulfatos ha sido menor que en las pastas en las mismas condiciones de inmersión sin adiciones o con adiciones de cenizas volantes. También hemos comprobado que cuánta mayor ha sido la adición de ceniza de cáscara de arroz en la pasta mejor ha sido el resultado ante el ataque sulfático. Este hecho confirma también el buen comportamiento de este tipo de adición ante el ataque de cloruros y sulfatos que ya prevé P. Kumar Metha en su trabajo de 1977 sobre las características de las cenizas de cáscara de arroz como adición en cementos
 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.98 (from 0.93 for Aplicacion ... to 0.99 for Estudio ex ...)

Alternative Names
D.E.C.

DEC

Universitat Politècnica de Catalunya. DEC

Languages
Spanish (27)

Catalan (10)

English (9)