Front cover image for 3-biki no yagi no garagaradon : Asubyorunsen to Mō no hokuō minwa

3-biki no yagi no garagaradon : Asubyorunsen to Mō no hokuō minwa

The three billy goats outsmart the hungry troll who lives under the bridge
Print Book, Japanese, 1965
Fukuinkan Shoten, Tōkyō, 1965