Front cover image for Ying mei ming shih i pai shou : Ying Han tui chao = 100 great English poems : English-Chinese

Ying mei ming shih i pai shou : Ying Han tui chao = 100 great English poems : English-Chinese

Liang Sun
Print Book, Chinese, 1986
Ti 1 pan
Shang wu yin shu kuan, Hsiang-kang, 1986