Front cover image for Codex Diplomaticus Prussicus Urkunden-Sammlung zur älteren Geschichte Preussens aus d. Königl. Geh. Archiv zu Königsberg ; nebst Regesten

Codex Diplomaticus Prussicus Urkunden-Sammlung zur älteren Geschichte Preussens aus d. Königl. Geh. Archiv zu Königsberg ; nebst Regesten

Print Book, Undefined, 1965
Neudr. d. Ausg. 1853 - 61 View all formats and editions
Zeller, Osnabrück, 1965