Front cover image for Karasu no pan'yasan

Karasu no pan'yasan

Print Book, Undefined, 1981
26 satsu
Kaiseisha, Tokyo, 1981