Front cover image for Sbornik dieistvuiushchikh traktatov, konventsii i drugikh mezhdunarodnykh aktov imieiushchikh otnoshenie k voennomu moreplavaniiu. Sostavil po porucheniiu Glavnago morskogo shchtaba I.A. Ovchinnikov [Collection of existing treaties, conventions and other international acts having relation to war navigation.]

Sbornik dieistvuiushchikh traktatov, konventsii i drugikh mezhdunarodnykh aktov imieiushchikh otnoshenie k voennomu moreplavaniiu. Sostavil po porucheniiu Glavnago morskogo shchtaba I.A. Ovchinnikov [Collection of existing treaties, conventions and other international acts having relation to war navigation.]

Russia
Print Book, Russian, 1901
Tipografiia Morskogo ministerstva, S.-Peterburg, 1901