Front cover image for 《诗经》四言体起源探论

《诗经》四言体起源探论

Ben shu shi yun yong kao gu he chuan shi zi liao jie he de fang fa, tan tao " shi jing " si yan ti ji han yu si yan shi jie gou qi yuan de zhuan zhu
Print Book, Chinese, 2001
中國社会科学出版社, Beijing, 2001