Front cover image for ‏ספר דרך הטובה והישרה :‏ ‏ה׳ חלקים : תוכו רצוף ... לקוטים ... אמרות טהורות, הנהגות טובות, ועצות ... דברי חיזוק והתעוררות, להלהיב ... לעבודת ה׳ ... יוצאים ... מפיהם ומפי כתבם של גדולי תלמידי הבעש״ט ... ותלמידיהון ... /‏

‏ספר דרך הטובה והישרה :‏ ‏ה׳ חלקים : תוכו רצוף ... לקוטים ... אמרות טהורות, הנהגות טובות, ועצות ... דברי חיזוק והתעוררות, להלהיב ... לעבודת ה׳ ... יוצאים ... מפיהם ומפי כתבם של גדולי תלמידי הבעש״ט ... ותלמידיהון ... /‏

Print Book, Hebrew, 765,
‏נכדי המחבר, ‏, Yerushalayim, 765,