Front cover image for Diadochou episkopou Phōtikēs tēs Ēpeirou tou Illyrikou kephalaia gnōstika 100. [romanized form] = Sancti Diadochi episcopi Photicensis De perfectione spirituali capita centum

Diadochou episkopou Phōtikēs tēs Ēpeirou tou Illyrikou kephalaia gnōstika 100. [romanized form] = Sancti Diadochi episcopi Photicensis De perfectione spirituali capita centum

Print Book, Ancient Greek, 1912
B.G. Teubner, Lipsiae, 1912